سبد خالی است
علم یونیکا دوحالته فلت سفید
علم یونیکا دوحالته فلت سفید
5,760,000
به این قیمت 9% ارزش افزوده اضافه می گردد.
علم یونیکا دوحالته فلت سفید
300421
وضعیت: موجود 
تعداد:
نوع یونیکا
دو حالته
مدل یونیکا
فلت
ارتفاع علم
طول شلنگ گوشی
دبی سر دوش
11 لیتر در دقیقه
دبی گوشی
11 لیتر در دقیقه
رنگ
سفید
>بیشترنظرات شما